Tư cách pháp nhân là gì? 4 Điều kiện để có tư cách pháp nhân