Big Data Engineer là gì? – Nền tảng kiến thức và yêu cầu kỹ thuật